Krizová intervence - Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci - SVSKI

krizová intervence
tki


SVSKI - Schéma výcvikového kurzu Telefonické krizové intervence = TKI(150 hodin, akreditace MPSV)

3.11.2009 – 15.6.2010
T = teorie (výklad), P = praxe (nácvik), 1 modul = 5 výcvikových hodin

1.modul     3.11.2009

T: úvod kurzu, historie a současnost LD, typologie pracovišť poskytujících telefonickou krizovou pomoc,
principy práce na LD
P: práce s hlasem, zahlášení

2.modul     10.11.2009

T: etika práce na LD, etický kodex, metody sociální práce, standardy kvality sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb.)
P: zahájení hovoru, navázání kontaktu, informativní hovory

3.modul     24.11.2009

T: základy vedení hovoru, typologie hovorů a otázek, struktura a fáze hovoru
P: práce s mlčením, formulování zakázky

4.modul     1.12.2009

T: práce s emocemi v hovoru, techniky aktivního emfatického naslouchání
P: obtíže při navazování kontaktu (pláč, vztek, úzkost, nejistota, atd.)

5.modul     8.12.2009

T: problematika dětí a dospívajících, specifická témata (školní problémy, vrstevnické vztahy, první lásky, sexualita, antikoncepce, první pohlavní styk, atd.)
P: tématické modelové hovory

6.modul     15.12.2009

T: sexualita v dospělosti, sexuální psychopatologie, sexuální dysfunkce, poruchy pohlavní identity, abnormity sexuální preference
P: tématické modelové hovory

7.modul     5.1.2010

T: vývojová psychologie, teorie psychosexuálního a psychosociálního vývoje jedince
P: tématické modelové hovory

8.modul     12.1.2010

T: definice krize, typologie krizí, obranné mechanismy, zásady krizové intervence, specifika TKI,
P: práce s osobní krizí

9.modul     19.1.2010

T: partnerské, manželské, rodinné a mezigenerační vztahy, vývojové fáze rodiny
P: tématické modelové hovory

10.modul     26.1.2010

T: sociálně právní problematika (zákon o rodině, soc. práv. ochrana dětí, právo soc. zabezpečení, zaměstnání a nezaměstnanost)
P: tématické modelové hovory

11.modul     2.2.2010

T: krize partnerských a rodinných vztahů (rozvody, rozchody, nevěry, další vztahy)
P: tématické modelové hovory

12.modul     9.2.2010

T: typologie a působnost pomáhajících zařízení, orientace v psychosociální síti, profily konkrétních pracovišť
P: modelové situace

13.modul     16.2.2010

T: akutní psychopatologie a dlouhodobá psychiatrická problematika, typologie duševních onemocnění, specifika práce s tématem duševního onemocnění
P: tématické modelové hovory

14.modul     23.2.2010

T: specifika práce s náročnými typy klientů (zneužití služby, manipulující a agresivní klient), problematika hranic pracovníka a pracoviště
P: techniky sebeobrany, ukončování hovorů

15.modul     2.3.2010

T: definice závislosti, typologie závislostí, specifika jednotlivých typů, prevence a léčba
P: tématické modelové hovory

16.modul     9.3.2010

T: Akutní reakce na stres, trauma a traumatizace, typologie traumatických situací, posttraumatická stresová porucha
P: práce s panikou, tématické modelové hovory

17.modul     16.3.2010

T: děti a mladiství v trestních předpisech, právní rámec, syndrom CAN, šikana, útěky, atd.
P: tématické modelové hovory

18.modul     23.3.2010

T: dospělí v trestních předpisech, právní rámec, domácí násilí, zneužívání a znásilnění, atd.
P: tématické modelové hovory

19.modul     30.3.2010

T: akutní situace na LD, etika práce s klientem v mezní situaci, spolupráce s IZS, práce se třetí osobou
P: tématické modelové hovory

20.modul     6.4.2010

T: zdraví v ohrožení, akutní nemoc a úraz, dlouhodobé onemocnění, vrozené a získané postižení
P: tématické modelové hovory

21.modul     13.4.2010

T: seniorská problematika, zdravé a nemocné stáří, specifická témata (osamělost, úmrtí blízkých, generační konflikty, sociálně právní problematika)
P: tématické modelové hovory

22.modul     20.4.2010

T: proces umírání a smrti, specifická témata (bolest, bezmoc, ztráta, žal, truchlení)
P: tématické modelové hovory

23.modul     27.4.2010

T: stádia náboženské ontogeneze, vývojové fáze religiozity, typologie náboženských směrů
P: tématické modelové hovory

24.modul     4.5.2010

T: zdravá a nezdravá religiozita, psychospirituální krize, zralá víra, znaky sekty
P: tématické modelové hovory

25.modul     11.5.2010

T: problematika suicidálního chování, sebevražedné tendence, rizikové faktory, ohrožení sebevraždou
P: tématické modelové hovory

26.modul     18.5.2010

T: sebereflexe pracovníka, typologie zátěžových situací na LD, syndrom vyhoření, moc a bezmoc v pomáhajících profesích, výstupy práce na LD
P: modelové hovory souhrnné

27.modul     25.5.2010

T: zásady psychohygieny, prevence syndromu vyhoření
P: reflexe motivace a potřeb, základy relaxačních technik

28.modul     1.6.2010

T: profesní růst pracovníka, supervize a intervize, typologie supervize, zásady realizace odborné stáže
P: modelové hovory souhrnné

29.modul     8.6.2010

T: písemný test, závěrečný dotazník
P: hodnocení a reflexe, modelové hovory souhrnné

30.modul     15.6.2010

T: zkouška – modelové situace, závěr kurzu
P: modelové hovory souhrnné

telefonická krizová intervencetki@krizovaintervence.cz
kurz krizové intervencekurz tki